Department of Immunology 2nd Medical School Charles University and University Hospital Motol
2nd Medical School Charles University University Hospital Motol
czech  |  english
SEARCH
Teaching Research Routine Lab  Outpatient clinic  Seminars ESID Primary
immunodeficiencies
History Contacts


PhD study Publications Abstracts Projects Grants Working groups Lab equipment

Research  >  Grants

Grant title   ascending order  descending order
Grant identification Pricipal investigator
ascending order  descending order
Starting year
ascending order  descending order
Final year
ascending order  descending order
Grading Investigator Note (prizes)
Příprava polyklonálních nádorově specifických T-buněk pro adoptivní buněčnou imunoterapii karcinomu prostaty
AZV 16-28135A RNDr. Daniel Smrž, Ph.D. 2016 2019
Buňky vrozené imunity u diabetu mellitu 1. typu: Objasnění role dendritických buněk, monocytů a neutrofilů v patogenezi T1D
AZV 16-32838A prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. 2016 2019
Imunohistochemické stanovení exprese imunogenních molekul a analýza imunitního infiltrátu nádorové tkáně u karcinomu hlavy a krku
GA UK 344216 Mgr. Kamila Hladíková 2016 2018
Mechanismy imunodysregulace u pacientů s běžným variabilním imunodeficitem
GA UK 435716 MUDr. Tomáš Milota 2016 2018
Příprava modelu CD34+ - derivovaných dendritických buněk pro buněčnou imunoterapii karcinomu prostaty
GA UK 188215 Ing. Pavla Táborská 2015 2017
Odraz poruchy funkce thymu na imunitní systém u pacientů se syndromem diGeorge
GA UK 127315 MUDr. Adam Klocperk 2015 2017
Vývoj protokolu pro sledování imunitní odpovědi během imunoterapie založené na dendritických buňkách a pacientů s karcinomem plic
GA UK 458216 Mgr. Ondřej Palata 2016 2017
Adoptivní transfer tumor specifických lymfocytů v léčbě pacientů s karcinomem prostaty
GA UK 960214 Mgr. Kateřina Vávrová 2014 2016
Charakterizace imunogenní buněčné smrti indukované vysokým hydrostatickým tlakem
GA UK 682214 Mgr. Iva Truxová 2014 2016
Možnosti terapeutického ovlivnění autoimunitní reakce tolerogenními dendritickými buňkami
GA UK 132215 Mgr. Klára Dáňová 2015 2016
Fáze I/II klinické studie imunoterapie ovariálního karcinomu pomocí vakcinace dendritickými buňkami
NT 12402-5 doc. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D. 2011 2015
Regulace imunity u syndromu DiGeorge.
NT 13287-4/2012 Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. 2012 2015 Doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.
Úloha vrozené imunity v rozvoji diabetu 1.typu
IGA NT11407-5 Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. 2010 2014
Fáze I/II klinické studie imunoterapie karcinomu prostaty pomocí vakcinace dendritickými buňkami
IGA NT 11559-5 Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, Dr.Sc. 2010 2014
Role přirozené imunity v patogenezi diabetes mellitus I. typu.
GA ČR P302/10/1679 Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. 2010 2014
Analýza subpopulací T lymfocytů v nádorové tkáni karcinomu ovária
GA UK 5734/2012 Mgr. Irena Vančurová 2012 2014
Význam protinádorové imunity pro klinický průběh karcinomu ovaria
GA UK 3654/2011 Mgr. Simona Partlová 2011 2013
Charakterizace antigenů asociovaných s karcinomem ovaria a jejich využití pro sledování imunitní odpovědi indukované vakcinací.
GA UK 0929/2010 Mgr. Hana Hromádková 2010 2012
Chronic deseases originated from inappropriate reactivity of immune system, their pathogenesis and possibilities of their early diagnosis and treatment.
MSM 0021620812 (111006) prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc. 2005 2011
Funkční charakteristika cirkulujících antigen prezentujících buněk u pacientů s X-vázanou agamaglobulinémií
IGA NS 10489-3/2009 Doc. MUDr. Radek Špíšek, PhD. 2009 2011
Zdokonalení časné diagnózy, prevence a léčby těžkých vrozených vývojových vad a chorob geneticky podmíněných či s genetickou dispozicí v prenatální a postnatální fázi vývoje
MSM 00064203 doc. MUDr. M.Macek, CSc., hl.řešitel, prof.MUDr.A.Šedivá,CSc.,spoluřešitelka 2005 2011 doc. MUDr. A.Šedivá, CSc.
Regulace imunologických mechanismů ve zdraví a nemoci: vývoj nových diagnostických a terapeutických postupů.
GAČR 310/08/H077 Doc. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc., řešitel, Prof. MUDr. Anna Šedivá, CSc., spoluřešitel 2008 2011 Prof. MUDr. Anna Šedivá, CSc., spoluřešitel
Interakce buněk imunitního systému s kolorektálním karcinomem
GA UK 9939/2009 MUDr. Petr Kocián 2009 2011
Influence of Toll-like receptor agonists on immunogenicity of tumour cells in B-chronic lymphocytic leukaemia
GA ČR 310/08/P353 Mgr. Daniela Rožková, Ph.D. 2008 2010
Imunogenicita nádorových buněk po působení chemotarapie: Role exprese proteinů teplotního šoku na aktivaci protinádorové imunitní odpovědi.
GA UK 8976/2008 Mgr. Jitka Fučíková 2008 2010
Příprava vakcín založených na dendritických buňkách pro protinádorovou imunoterapii karcinomu ovaria
310/08/0838 MUDr. Radek Špíšek, PhD. 2008 2010
Vliv thymického stromálního lymfopoetinu na subpopulace dendritických buněk.
GAUK 9457/2009 Mgr. Jana Kopecká 2009 2010
Cystic fibrosis - interaction with infection.
IGA 8458-5 (5121) doc. MUDr. A.Šedivá, CSc. 2005 2009
The role of dendritic cell surface molecules in regulatory T cell induction
GAUK 7588/2007 PharmDr. Klára Sochorová 2007 2009
Examination of interaction of patients’ dendritic cells and lymphocytes with solid tumors of reproductive and urinary system
GAUK 7753/2007 (200074) MUDr. Ivo Minárik 2007 2009
Differences in tumor antigen presentation process in dendritic cells subpopulations
GAUK 2082/2007 Mgr. Vít Budinský 2007 2009
The role of dendritic cells in allergic reaction: interaction between DC and allergens and development of allergic process.
GA UK 7804/2007 MUDr. Jana Kayserová 2007 2009
Characterization of B cell lymphocyte subpopulations in patients with common variable immunodeficiency.
IGA NR 9198-3 (5177) Mgr. M. Vlková, FN U sv. Anny, Brno; prof. MUDr. A. Šedivá, CSc., spoluřešitel 2007 2009
Mnohobarevná cytometrie a regulace aberantní exprese z pohledu leukemické minimální reziduální nemoci
IGA 8269-3 (210096) doc. MUDr. O.Hrušák, PhD. 2005 2007
ALLOSTEM, The Development of Immunotherapeutic Strategies to Treat Haematological and Neoplastic deiseases on the Basis of Optimised Allogeneic Stem Cell Transplantation
FP6 (270015) prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc. 2004 2007
Immune regulatory mechanisms and their use for new preventive and therapeutic options.
GA ČR 310/03/4/1417 (922113) doc. MUDr. A.Šedivá, CSc. 2003 2007
Characteristic of immune reaction to wheat proteins in patients with allergy and celiac disease.
310/05/2245 doc. RNDr. Ludmila Tučková, DrSc.,hl.řešitelka, prof.MUDr.A.Šedivá,CSc.,spoluřešitelka 2005 2007 prof. MUDr. Anna Šedivá, CSc.
Immunity in DiGeorge syndrome II. - genotype-phenotype correlation.
IGA 7410-3 (210059) doc. MUDr. A.Šedivá, CSc. 2004 2006
Influence of high dose glucocorticoids on the characteristics of dendritic cells generated from patients with acute lymphoblastic leukaemia
GA UK 73/2004/C (200034) Mgr. D.Rožková 2004 2006 A
Výskyt a signální zapojení CD66c v prekurzorech B lymfocytární řady
GA UK 65/2004/C (200031) MUDr. T.Kalina 2004 2006
Nové diagnostické a prognostické znaky dětské akutní lymfoblastické leukémie
GA UK 80/2004/C(20036) Mgr. M.Vášková 2004 2006
Kinetics of dendritic cells reconstitution after myeloablative allogeneic hematopoetic stem cell transplantation.
GA UK 52/2005 (200044) MUDr. R.Horváth 2005 2006
Effect of interaction with a tumour cell on characteristics of dendritic cells from patients with prostate carcinoma.
GA UK 54/2005 (200046) MUDr. I.Minárik 2005 2006
ELISPOT, účinný nástroj měření protinádorové odpovědi lymfocytů
GA UK 51/2005 (200043) Mgr. Z.Tobiasová 2005 2006
Dynamika minimální reziduální nemoci a nemaligních imunofenotypových subpopulací v kostní dřeni u dětské akutní lymfoblastické leukémie
GA UK 43/2005 (200038) MUDr. E.Mejstříková 2005 2006
The effect of btk mutation on Toll like receptor signaling in myeloid dendritic cells.
GA UK 62/2005 (200051) Mgr. K.Sochorová 2005 2006
Immune system in cystic fibrosis III. - disease modifying factors.
IGA 7486-3 (5093) doc. MUDr. A.Šedivá, CSc. 2003 2005
Příprava individuálních nádorových vakcín na bázi dendritických buněk
IGA 7537-3 (210055) prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc. 2003 2005
Nenáhodné aberantní změny u dětských akutních leukémií. Cytometrická a molekulárně genetická studie.
IGA 7430-3 (210069) doc. MUDr. O. Hrušák, PhD. 2003 2005
European Initiative for Primary Immunodeficiencies.
EU EURO-PID+NAS QLRT-21001-02742 (270010) doc. MUDr. A.Šedivá, CSc. 2003 2005
Podpora oboru Zdravotnický laborant
223112 (1601) prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc. 2005 2005
Aplikace poznatků zákadního výzkumu v oblasti autoilmunitních a alergických chorob, imunodeficitů, nádorové a transplantační imunologie do klinické praxe.
J13/98 (111300001) prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc. 1999 2004
FOCIS CENTER
260701 prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc. 2003 2004
Koordinace spolupráce mezi preklinickými a klinickými obory
Interní grant FN 9713 Anna Skalická 2003 2004
DC u cystické fibrózy
Interní grant FN 9717 MUDr. R.Špíšek 2003 2004 Cena za nejlepší interní FN Motol grant 2004
Regulace a význam molekuly CD66c pro maligní lymfoblasty
GA UK 44/2001 (230018) MUDr. T.Kalina / Mgr. M.Vášková 2001 2003
Catch 22 - immune system in children with diGeorge syndrome.
IGA 6247-3 (210022) doc. MUDr. A.Šedivá, CSc. 2000 2002
Nové rizikové faktory dětské akutní lymfoblastické leukémie na úrovni DNA, RNA a proteinové exprese
IGA 6406-3 (210053) doc. MUDr. O.Hrušák, PhD. 2000 2002
Expozice křemíku a ANCA-asociované vaskulitidy
IGA 6308-3 prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc. 2000 2002
Immune system in cystic fibrosis II.
IGA 5865 (5050) doc. MUDr. A.Šedivá, CSc. 2000 2002
Přehled laboratorních vyšetření a způsobů odběru vzorků
Interní grant FN 9611 Anna Skalická 2002 2002
Production of dendritic cells in vitro, their capacity for presentation of antigens and potential use for immunotherapy minimal residual disease in children leukemias.
IGA 5669-3 RNDr. D.Pospíšilová 1999 2001
Liga proti rakovině
9565 doc. MUDr. O.Hrušák, PhD. 2000 2001
Protilátkiy proti cytoplasmě neutrofilů (ANCA) v dětském věku, jejich diagnostický a patogenetický význam
IGA 4553-3 prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc. 1998 2000
Abnormální aktivace transformačnílho růstového faktoru-beta1 ve sklerodermické tkáni: sólo pro gransglutaminázu
IGA 4536-3 MUDr. R.Klubal 1998 2000
Úloha adhezivních interakcí v imunitním systému. Studie na experimentálním zvířecím modelu myši s funkčně poškozenými selektinovými ligandy.
GA UK 177/98 prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc. 1998 2000
IgE-FceRI-indukovaná signální transdukce: porovnání Langerhansových buněk pacientů s atopickým ekzémem, astmatiků a zdravých neatopiků
GA UK 176/98 MUDr. R.Klubal 1998 2000
Komplexní výuka klinické imunologie na 2.LF UK v Praze
1400/S3 MUDr. R.Klubal 2000 2000
Immunodeficiencies.
D185 doc. MUDr. A.Šedivá, CSc. 2000 2000
Immune system in cystic fibrosis.
IGA 3933-3 (5016) doc. MUDr. A.Šedivá, CSc. 1997 1999
Využití průtokové cytometrie pro detekci minimální reziduální nemoci u dětí s akutní leukémií
IGA 3920-3 doc. MUDr. O.Hrušák, PhD. 1997 1999
Henoch Schöenlein purpura - abberant glycosylated IgA binding sites in kidney.
GA UK 77/97 doc. MUDr. A.Šedivá, CSc. 1997 1998
Systémové vaskulitidy a patogenetický význam protilátek proti cytoplasmě neutrofilů
IGA 3160-3 (9549) prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc. 1995 1997
Komplexní výuka klinické imunologie
FRVŠ 1375 prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc. 1997 1997
Grant title   ascending order  descending order
Grant identification Pricipal investigator
ascending order  descending order
Starting year
ascending order  descending order
Final year
ascending order  descending order
Grading Investigator Note (prizes)

PRINT PAGE
TOP

 


Date of last update: 14.06.2018

© 2018 Department of Immunology, All rights reserverd.   |   tel.: +420 224 435 961   |   fax: +420 224 435 962   |   webmaster