Jeffrey Modell Foundation


Ústav imunologie 2.LF UK a FN v Motole je spolu se skupinou z Kliniky detské hematologie a onkologie clenem mezinárodní síte center pro diagnostiku a lécbu primárních imunodeficiencí rízené nadací Jeffrey Modell Foundation. Od roku 2011, kdy bylo centrum v Praze založeno, porádá každorocne radu aktivit zamerených na odbornou i laickou verejnost, spolupracuje s lékari i pacienty a úcastní se mezinárodních aktivit spojených s tématem primárních imunodeficiencí.

Výrocní zpráva z pusobení JMF Center of Excellence za rok 2015

 

ESID


Rada lékaru a výzkumníku z Ústavu imunologie je aktivními cleny rady mezinárodních organizací, mezi nimiž celní roli hraje ESID, European Society for Immunodeficiencies. Prof. Anna Šedivá predsedala v letech 2010-2014 evropské Working Party PID Care in Development. MUDr. Adam Klocperk je clenem reprezentativem skupiny mladých imunologu ESID Juniors pro Ceskou Republiku.

  • V letech 2003-2013 organizoval kolektiv Ústavu imunologie pravidelní jarní ESID Prague Spring Meeting, workshop s prezentacemi sloužící ke sdílení nových projektu, poznatku a klinických pozorování mezi cleny ESID z celé Evropy.
  • V roce 2014 se v Praze konal velký bianuální kongres ESID 2014 Prague, jehož se zúcastnilo pres 2000 úcastníku z celého sveta.
  • V letech 2015-2106 byl puvodní Prague Spring Meeting rozšíren do formy jarní školy ESID Spring School, která se v roce 2015 konala ve Slavonicích a v roce 2016 v Treboni. Zprávy z techto aktivit lze nalést pod záložkou ESID.