Ústav imunologie 2. lékarské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. lékarská fakulta Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice Motol
cesky  |  english
HLEDAT
Výuka Výzkum Laborator Ambulance Semináre ESID Imunodeficience Historie Kontakty Projekt nádor. vakcín


Postgraduální studium Publikace Abstrakta Projekty Granty Pracovní skupiny Vybavení laboratore

Výzkum  >  Granty

Název grantu   radit vzestupne  radit sestupne
Císlo grantu Rešitel
radit vzestupne  radit sestupne
Rešeno od
radit vzestupne  radit sestupne
Rešeno do
radit vzestupne  radit sestupne
Hodnocení Spolurešitel Poznámka (ocenení)
Zdokonalení časné diagnózy, prevence a léčby těžkých vrozených vývojových vad a chorob geneticky podmíněných či s genetickou dispozicí v prenatální a postnatální fázi vývoje
MSM 00064203 doc. MUDr. M.Macek, CSc., hl.řešitel, prof.MUDr.A.Šedivá,CSc.,spoluřešitelka 2005 2011
Význam protinádorové imunity pro klinický průběh karcinomu ovaria
GA UK 3654/2011 Mgr. Simona Partlová 2011 2013
Vývoj protokolu pro sledování imunitní odpovědi během imunoterapie založené na dendritických buňkách a pacientů s karcinomem plic
GA UK 458216 Mgr. Ondřej Palata 2016 2017
Využití průtokové cytometrie pro detekci minimální reziduální nemoci u dětí s akutní leukémií
IGA 3920-3 doc. MUDr. O.Hrušák, PhD. 1997 1999 A
Výskyt a signální zapojení CD66c v prekurzorech B lymfocytární řady
GA UK 65/2004/C (200031) MUDr. T.Kalina 2004 2006 A
Vliv vysokodávkované glukokortikoterapie na charakteristiky dendritických buněk pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií
GA UK 73/2004/C (200034) Mgr. D.Rožková 2004 2006 A
Vliv thymického stromálního lymfopoetinu na subpopulace dendritických buněk.
GAUK 9457/2009 Mgr. Jana Kopecká 2009 2010
Vliv mutace btk na signalizaci přes TOLL-like receptory u myeloidních dendritických buněk
GA UK 62/2005 (200051) Mgr. K.Sochorová 2005 2006 A
Vliv interakce nádorovou buňkou na charakteristiky dendritických buněk u pacientů s karcinomem prostaty
GA UK 54/2005 (200046) MUDr. I.Minárik 2005 2006 B
Vliv agonistů Toll-like receptorů na imunogenicitu nádorových buněk chronické B-lymfocytární leukémie
GA ČR 310/08/P353 Mgr. Daniela Rožková, Ph.D. 2008 2010
Úloha vrozené imunity v rozvoji diabetu 1.typu
IGA NT11407-5 Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. 2010 2014
Úloha adhezivních interakcí v imunitním systému. Studie na experimentálním zvířecím modelu myši s funkčně poškozenými selektinovými ligandy.
GA UK 177/98 prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc. 1998 2000 B
Systémové vaskulitidy a patogenetický význam protilátek proti cytoplasmě neutrofilů
IGA 3160-3 (9549) prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc. 1995 1997 A
Studium interakce dendritických buněk a lymfocytů pacientů se solidními nádory reprodukčního a vylučovacího traktu
GAUK 7753/2007 (200074) MUDr. Ivo Minárik 2007 2009
Rozdíly v procesu prezentace nádorových antigenů u subpopulací dendritických buněk
GAUK 2082/2007 Mgr. Vít Budinský 2007 2009
Role přirozené imunity v patogenezi diabetes mellitus I. typu.
GA ČR P302/10/1679 Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. 2010 2014
Role povrchových molekul dendritických buněk v indukci T regulačních lymfocytů
GAUK 7588/2007 PharmDr. Klára Sochorová 2007 2009
Role dendritických buněk v průběhu alergické reakce: interakce DC s alergeny a rozvoj alergických pochodů.
GA UK 7804/2007 MUDr. Jana Kayserová 2007 2009
Rekonstrukce dendritických buněk po myeloblastivní alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk
GA UK 52/2005 (200044) MUDr. R.Horváth 2005 2006 A
Regulační mechanismy imunity a jejich využití pro nové preventivní a léčebné postupy
GA ČR 310/03/4/1417 (922113) doc. MUDr. A.Šedivá, CSc. 2003 2007
Regulace imunologických mechanismů ve zdraví a nemoci: vývoj nových diagnostických a terapeutických postupů.
GAČR 310/08/H077 Doc. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc., řešitel, Prof. MUDr. Anna Šedivá, CSc., spoluřešitel 2008 2011
Regulace imunity u syndromu DiGeorge.
NT 13287-4/2012 Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. 2012 2015
Regulace a význam molekuly CD66c pro maligní lymfoblasty
GA UK 44/2001 (230018) MUDr. T.Kalina / Mgr. M.Vášková 2001 2003 C
Příprava vakcín založených na dendritických buňkách pro protinádorovou imunoterapii karcinomu ovaria
310/08/0838 MUDr. Radek Špíšek, PhD. 2008 2010
Příprava polyklonálních nádorově specifických T-buněk pro adoptivní buněčnou imunoterapii karcinomu prostaty
AZV 16-28135A RNDr. Daniel Smrž, Ph.D. 2016 2019
Příprava modelu CD34+ - derivovaných dendritických buněk pro buněčnou imunoterapii karcinomu prostaty
GA UK 188215 Ing. Pavla Táborská 2015 2017
Příprava individuálních nádorových vakcín na bázi dendritických buněk
IGA 7537-3 (210055) prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc. 2003 2005
Přehled laboratorních vyšetření a způsobů odběru vzorků
Interní grant FN 9611 Anna Skalická 2002 2002 A
Protilátkiy proti cytoplasmě neutrofilů (ANCA) v dětském věku, jejich diagnostický a patogenetický význam
IGA 4553-3 prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc. 1998 2000
Produkce dendritických buněk in vitro, jejich kapacita pro prezentaci antigenů a potenciální užití pro imunoterapii minimální reziduální nemoci u dětských leukémií
IGA 5669-3 RNDr. D.Pospíšilová 1999 2001 A
Podpora oboru Zdravotnický laborant
223112 (1601) prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc. 2005 2005
Odraz poruchy funkce thymu na imunitní systém u pacientů se syndromem diGeorge
GA UK 127315 MUDr. Adam Klocperk 2015 2017
Nové rizikové faktory dětské akutní lymfoblastické leukémie na úrovni DNA, RNA a proteinové exprese
IGA 6406-3 (210053) doc. MUDr. O.Hrušák, PhD. 2000 2002 A
Nové diagnostické a prognostické znaky dětské akutní lymfoblastické leukémie
GA UK 80/2004/C(20036) Mgr. M.Vášková 2004 2006 A
Nenáhodné aberantní změny u dětských akutních leukémií. Cytometrická a molekulárně genetická studie.
IGA 7430-3 (210069) doc. MUDr. O. Hrušák, PhD. 2003 2005
Možnosti terapeutického ovlivnění autoimunitní reakce tolerogenními dendritickými buňkami
GA UK 132215 Mgr. Klára Dáňová 2015 2016
Mnohobarevná cytometrie a regulace aberantní exprese z pohledu leukemické minimální reziduální nemoci
IGA 8269-3 (210096) doc. MUDr. O.Hrušák, PhD. 2005 2007
Mechanismy imunodysregulace u pacientů s běžným variabilním imunodeficitem
GA UK 435716 MUDr. Tomáš Milota 2016 2018
Liga proti rakovině
9565 doc. MUDr. O.Hrušák, PhD. 2000 2001
Koordinace spolupráce mezi preklinickými a klinickými obory
Interní grant FN 9713 Anna Skalická 2003 2004 A
Komplexní výuka klinické imunologie na 2.LF UK v Praze
1400/S3 MUDr. R.Klubal 2000 2000 splněno
Komplexní výuka klinické imunologie
FRVŠ 1375 prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc. 1997 1997 splněno
Interakce buněk imunitního systému s kolorektálním karcinomem
GA UK 9939/2009 MUDr. Petr Kocián 2009 2011
Imunohistochemické stanovení exprese imunogenních molekul a analýza imunitního infiltrátu nádorové tkáně u karcinomu hlavy a krku
GA UK 344216 Mgr. Kamila Hladíková 2016 2018
Imunogenicita nádorových buněk po působení chemotarapie: Role exprese proteinů teplotního šoku na aktivaci protinádorové imunitní odpovědi.
GA UK 8976/2008 Mgr. Jitka Fučíková 2008 2010
Imunodeficience.
D185 doc. MUDr. A.Šedivá, CSc. 2000 2000
Imunitní systém u dětí s cystickou fibrózou
IGA 3933-3 (5016) doc. MUDr. A.Šedivá, CSc. 1997 1999 A
Imunitní systém u dětí s CF III.-faktory modifikující průběh onemocnění.
IGA 7486-3 (5093) doc. MUDr. A.Šedivá, CSc. 2003 2005
Imunitní systém u dětí s CF II.
IGA 5865 (5050) doc. MUDr. A.Šedivá, CSc. 2000 2002 A
Imunita u pacientů se syndromem di George-projekt II.: korelace genotypu a fenotypu
IGA 7410-3 (210059) doc. MUDr. A.Šedivá, CSc. 2004 2006
IgE-FceRI-indukovaná signální transdukce: porovnání Langerhansových buněk pacientů s atopickým ekzémem, astmatiků a zdravých neatopiků
GA UK 176/98 MUDr. R.Klubal 1998 2000 B
Chronická onemocnění vznikající na podkladě nepřiměřené reaktivity imunitního systému.
MSM 0021620812 (111006) prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc. 2005 2011
Charakterizace imunogenní buněčné smrti indukované vysokým hydrostatickým tlakem
GA UK 682214 Mgr. Iva Truxová 2014 2016
Charakterizace antigenů asociovaných s karcinomem ovaria a jejich využití pro sledování imunitní odpovědi indukované vakcinací.
GA UK 0929/2010 Mgr. Hana Hromádková 2010 2012
Charakteristika B lymfocytárních subpopulací u pacientů s běžným variabilním imunodeficitem.
IGA NR 9198-3 (5177) Mgr. M. Vlková, FN U sv. Anny, Brno; prof. MUDr. A. Šedivá, CSc., spoluřešitel 2007 2009
Charakteristické rysy imunitní odpovědi na pšeničné bílkoviny u alergiků a celiaků.
310/05/2245 doc. RNDr. Ludmila Tučková, DrSc.,hl.řešitelka, prof.MUDr.A.Šedivá,CSc.,spoluřešitelka 2005 2007
Hlava 22-CATCH: imunitní funkce u pacientů s mikrodelecí 22.11.2q a vývoj imunity u dětí se syndromem diGeorge
IGA 6247-3 (210022) doc. MUDr. A.Šedivá, CSc. 2000 2002 B
Henoch-Schönleinova purpura: průkaz vazebných míst pro aberantně glykosylovaný IgA v ledvinách
GA UK 77/97 doc. MUDr. A.Šedivá, CSc. 1997 1998 B
Funkční charakteristika cirkulujících antigen prezentujících buněk u pacientů s X-vázanou agamaglobulinémií
IGA NS 10489-3/2009 Doc. MUDr. Radek Špíšek, PhD. 2009 2011
FOCIS CENTER
260701 prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc. 2003 2004
Fáze I/II klinické studie imunoterapie ovariálního karcinomu pomocí vakcinace dendritickými buňkami
NT 12402-5 doc. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D. 2011 2015
Fáze I/II klinické studie imunoterapie karcinomu prostaty pomocí vakcinace dendritickými buňkami
IGA NT 11559-5 Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, Dr.Sc. 2010 2014
Expozice křemíku a ANCA-asociované vaskulitidy
IGA 6308-3 prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc. 2000 2002 A
Evropská iniciativa pro primární imunodeficity.
EU EURO-PID+NAS QLRT-21001-02742 (270010) doc. MUDr. A.Šedivá, CSc. 2003 2005
ELISPOT, účinný nástroj měření protinádorové odpovědi lymfocytů
GA UK 51/2005 (200043) Mgr. Z.Tobiasová 2005 2006 A
Dynamika minimální reziduální nemoci a nemaligních imunofenotypových subpopulací v kostní dřeni u dětské akutní lymfoblastické leukémie
GA UK 43/2005 (200038) MUDr. E.Mejstříková 2005 2006 B
DC u cystické fibrózy
Interní grant FN 9717 MUDr. R.Špíšek 2003 2004 A 1.cena: Nejlepší grant FN Motol
Cystická fibróza. Interakce CF prostředí s infekcí.
IGA 8458-5 (5121) doc. MUDr. A.Šedivá, CSc. 2005 2009
Buňky vrozené imunity u diabetu mellitu 1. typu: Objasnění role dendritických buněk, monocytů a neutrofilů v patogenezi T1D
AZV 16-32838A prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. 2016 2019
Aplikace poznatků zákadního výzkumu v oblasti autoilmunitních a alergických chorob, imunodeficitů, nádorové a transplantační imunologie do klinické praxe.
J13/98 (111300001) prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc. 1999 2004
Analýza subpopulací T lymfocytů v nádorové tkáni karcinomu ovária
GA UK 5734/2012 Mgr. Irena Vančurová 2012 2014
ALLOSTEM, The Development of Immunotherapeutic Strategies to Treat Haematological and Neoplastic deiseases on the Basis of Optimised Allogeneic Stem Cell Transplantation
FP6 (270015) prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc. 2004 2007
Adoptivní transfer tumor specifických lymfocytů v léčbě pacientů s karcinomem prostaty
GA UK 960214 Mgr. Kateřina Vávrová 2014 2016
Abnormální aktivace transformačnílho růstového faktoru-beta1 ve sklerodermické tkáni: sólo pro gransglutaminázu
IGA 4536-3 MUDr. R.Klubal 1998 2000 B
Název grantu   radit vzestupne  radit sestupne
Císlo grantu Rešitel
radit vzestupne  radit sestupne
Rešeno od
radit vzestupne  radit sestupne
Rešeno do
radit vzestupne  radit sestupne
Hodnocení Spolurešitel Poznámka (ocenení)

TISK STRÁNKY
NAHORU

 


Datum poslední aktualizace: 14.06.2018

© 2018 Ústav imunologie, Všechna práva vyhrazena.   |   tel.: +420 224 435 961   |   fax: +420 224 435 962   |   webmaster