Historie

Ústav imunologie vznikl v roce 1995 sloučením původního Oddělení klinické imunologie při FN Motol a Ústavu imunologie při UK 2. LF jako společné pracoviště s působností ve zdravotnictví a ve školství.

Tradici imunologie jako mladého klinického oboru zakládal v rámci I. dětské kliniky MUDr. Pavel Kasal v sedmdesátých letech, na postupně se rozvíjejícím pracovišti určovala další směr vývoje řada lékařů. Školské pracoviště vzniklo v r. 1992 v rámci kompletizace 2. LF teoretickými ústavy, které vznikly z původního Ústavu pro výzkum a vývoj dítěte založeného a řízeného prof. J. Houšťkem. Ústav imunologie 2. LF vedla od jeho založení do r. 1995 doc. Jana Kamínková, CSc. Od roku 1995 prošel Ústav imunologie významnou přeměnou a změnou organizace činnosti, významným rozšířením zdravotnické i školské části a posílením výzkumných aktivit. Ústav imunologie pracuje od roku 1995 pod stálým současným vedením. Postupně se stává jedním z nejvýznamnějších imunologických pracovišť v České republice, jedinečnou úlohu má ve spolupráci s dalšími pracovišti FN Motol v diagnostice a léčbě primárních imunodeficiencí a autoimunitních onemocnění zejména dětského věku.

Ústav imunologie poskytuje laboratorní rutinní imunologický servis v oblasti diagnostiky imunodeficiencí, autoimunit, dále specializovanou laboratorní diagnostiku závažných poruch imunity. K dispozici je statimové vyšetření vybraných laboratorních imunologických metod s 24 hodinovým servisem pro pacienty z FN Motol (CRP, imunoglobuliny, komplement) i z celé ČR (ANCA, antiGBM), vyšetření mozkomíšního moku pro Prahu. Lékaři zajišťují konsiliární, ambulantní a dispenzární péči o dětské i dospělé pacienty s běžnými poruchami imunity ze spádové oblasti a pacienty hospitalizované ve FN Motol a dále provádějí konsiliární a dispenzární péči o pacienty se závažnými poruchami imunity z celé ČR. Je zajištěn laboratorní a konsiliární servis u dětských pacientů po transplantaci kostní dřeně a u dospělých pacientů po transplantaci plic.

Lékaři a VŠ pracovníci ÚI se podílejí na výuce studentů UK 2. LF (základy imunologie pro 3. ročník, volitelný předmět klinická imunologie pro 4. a 5. ročník, bakalářské studium) a studentů postgraduálního studia v biomedicině, kteří zároveň pracují v laboratořích a spolupodílejí se na jednotlivých výzkumných projektech.

Od roku 1999 je při Ústavu imunologie UK 2. LF a FN Motol zřízeno Centrum pro diagnostiku a léčbu imunopatologických chorob (dále jen Centrum). Je koncipováno jako interdisciplinární zařízení pro diagnostiku, léčbu a výzkum imunopatologických stavů (imunodeficity, autoimunity, alergie) s působností pro celou ČR. Základem koncepce Centra je propojení předních pracovišť a odborníků, umožňující komplexní pohled na tyto choroby z hlediska imunologického, alergologického, pediatrického a internistického, nefrologického, pneumologického, gastroenterologického, dermatologického, neurologického, hematologického, chirurgického a dalších. Zřízení Centra umožňuje značné rozšíření činnosti jak léčebně-preventivní, tak výzkumné, a napomáhá lepší organizaci mezioborové spolupráce spolu s efektivnějším využíváním zdravotnické techniky, laboratorních přístrojů a dalších kapacit. Funkce Centra je diagnostická, léčebná, konzultační (superkonziliární činnost pro celou ČR), výzkumná a výuková (zajištění postgraduálního studia, individuální předatestační školící stáže, edukace pacientů a jejich rodin). Centrum je strukturováno do pracovních skupin podle charakteru imunopatologických onemocnění, která mají svá specifika ve smyslu spolupráce jednotlivých pracovišť. Nedílnou součástí pracovních skupin je výzkumná činnost v oboru příslušné problematiky.

* Skupina pro autoimunitní onemocnění a vaskulitidy.

* Skupina pro imunodeficity a transplantační imunologii.

* Skupina pro atopii a jiné alergické choroby.

* Skupina pro nádorovou imunologii.

Ústav imunologie je také řešitelským pracovištěm grantů IGA MZ a grantů UK a spoluřešitelem dalších. Významnou podporu výzkumu představuje řešení Výzkumného záměru „Komplexní imunologický program” poskytnutý MŠMT. Ústav imunologie také participuje na nedávno konstituovaných Výzkumných Centrech, významnou měrou se podílí na Výzkumném záměru FN Motol podporovaném MZČR.

V říjnu 2015 oslavil Ústav imunologie dvacáté výročí od svého založení. Publikace vydaná k tomuto výročí shrnuje historii ústavu, jeho zaměření a současné personální obsazení. Publikaci lze stáhnout zde.

Created: 13. 4. 2019 / Modified: 28. 5. 2019 / Responsible person: Administrátor