Historie

Ústav imunologie vznikl v roce 1995 sloučením původního Oddělení klinické imunologie při FN Motol a Ústavu imunologie při UK 2. LF jako společné pracoviště s působností ve zdravotnictví a ve školství.

Tradici imunologie jako mladého klinického oboru zakládal v rámci I. dětské kliniky MUDr. Pavel Kasal v sedmdesátých letech, na postupně se rozvíjejícím pracovišti určovala další směr vývoje řada lékařů. Školské pracoviště vzniklo v r. 1992 v rámci kompletizace 2. LF teoretickými ústavy, které vznikly z původního Ústavu pro výzkum a vývoj dítěte založeného a řízeného prof. J. Houšťkem. Ústav imunologie 2. LF vedla od jeho založení do r. 1995 doc. Jana Kamínková, CSc. Od roku 1995 prošel Ústav imunologie významnou přeměnou a změnou organizace činnosti, významným rozšířením zdravotnické i školské části a posílením výzkumných aktivit. Ústav imunologie pracuje od roku 1995 pod stálým současným vedením. Postupně se stal jedním z nejvýznamnějších imunologických pracovišť v České republice, jedinečnou úlohu má ve spolupráci s dalšími pracovišti FN Motol v diagnostice a léčbě primárních imunodeficiencí a autoimunitních onemocnění zejména dětského věku a ve výzkumu imunologie nádorových chorob.

Ústav imunologie poskytuje laboratorní rutinní imunologický servis v oblasti diagnostiky imunodeficiencí, autoimunit, dále specializovanou laboratorní diagnostiku závažných poruch imunity. K dispozici je statimové vyšetření vybraných laboratorních imunologických metod s 24 hodinovým servisem. Lékaři zajišťují konsiliární, ambulantní a dispenzární péči o dětské i dospělé pacienty s běžnými poruchami imunity ze spádové oblasti a pacienty hospitalizované ve FN Motol a dále provádějí konsiliární a dispenzární péči o pacienty se závažnými poruchami imunity z celé ČR. Je zajištěn laboratorní a konsiliární servis u dětských pacientů po transplantaci kostní dřeně a u dospělých pacientů po transplantaci plic.

Lékaři a VŠ pracovníci ÚI se podílejí na výuce studentů UK 2. LF (základy imunologie pro 3. ročník, volitelný předmět klinická imunologie pro 4. a 5. ročník) a studentů postgraduálního studia v biomedicíně, kteří zároveň pracují v laboratořích a spolupodílejí se na jednotlivých výzkumných projektech.

Od roku 1999 je při Ústavu imunologie UK 2. LF a FN Motol zřízeno Centrum pro diagnostiku a léčbu imunopatologických chorob (dále jen Centrum). Je koncipováno jako interdisciplinární zařízení pro diagnostiku, léčbu a výzkum imunopatologických stavů (imunodeficity, autoimunity, alergie) s působností pro celou ČR. Základem koncepce Centra je propojení předních pracovišť a odborníků, umožňující komplexní pohled na tyto choroby. Zřízení Centra umožňuje značné rozšíření činnosti jak léčebně-preventivní, tak výzkumné, a napomáhá lepší organizaci mezioborové spolupráce spolu s efektivnějším využíváním zdravotnické techniky, laboratorních přístrojů a dalších kapacit. Funkce Centra je diagnostická, léčebná, konzultační (superkonziliární činnost pro celou ČR), výzkumná a výuková (zajištění postgraduálního studia, individuální předatestační školící stáže, edukace pacientů a jejich rodin). Centrum je strukturováno do pracovních skupin podle charakteru imunopatologických stavů, která mají svá specifika ve smyslu spolupráce jednotlivých pracovišť. Nedílnou součástí pracovních skupin je výzkumná činnost v oboru příslušné problematiky. Na základě činnosti tohoto centra byl Ústav imunologie uznán americkou Federací klinicko-imunologických společností jako jedno z evropských center excelence (FCE FOCIS). Výzkum v oblasti protinádorové buněčné imunoterapie vedl v r. 2011 k založení samostatné biotechnologické firmy SOTIO, jejíž klíčoví pracovníci byli nebo nadále jsou v úzkém pracovním kontaktu s 2. LF UK a FN Motol. SOTIO je součástí finanční skupiny PPF (viz www.sotio.com) a nadále vyvíjí protinádorová léčiva.

Ústav imunologie je řešitelským pracovištěm grantů AZV, grantů UK a spoluřešitelem dalších projektů. Významnou podporu výzkumu představovalo v období 2005-2011 řešení Výzkumného záměru „Komplexní imunologický program” poskytnutý MŠMT. Ústav imunologie se podílí na Institucionální podpoře FN Motol podporované MZČR projektem „Poruchy imunitního systému - imunodeficience a autoimunitní onemocnění“ a na Institucionální podpoře excelence při 2. lékařské fakultě UK projektem „Dysregulace imunity v patologických stavech.“ Tým lékařů dále pracuje na několika klinických studiích.

V říjnu 2020 oslavil Ústav imunologie dvacáté páté výročí od svého založení. Publikace vydaná k předchozímu 20. výročí shrnuje historii ústavu a jeho zaměření. Publikaci lze stáhnout zde.

Created: 13. 4. 2019 / Modified: 27. 6. 2023 / Responsible person: Administrátor