Kontakty

Pracovní zařazení Jméno Linka E-mail
Vedení ústavu
     
Přednostka
Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA

promovala v r. 1983 na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy (FVL UK) v Praze. V letech 1983-1995 pracovala na Oddělení klinické imunologie FVL UK v Praze 2. Atestaci z vnitřního lékařství složila v r. 1989 a v r. 1991 získala specializaci v oboru klinické imunologie a alergologie. Habilitovala v r. 1995 na 2. lékařské fakultě v Praze 5- Motole, kde je od tohoto roku přednostkou Ústavu imunologie a v letech 2000-2006 byla proděkankou. Doktorskou disertační práci obhájila v r. 2001 a v r. 2003 byla jmenována profesorkou imunologie. Absolvovala několik zahraničních studijních pobytů na předních imunologických pracovištích (Itálie, Francie, SRN, Švýcarsko, Kanada). Kromě léčebné činnosti se věnuje výzkumu a výuce v oblasti klinické imunologie. Publikovala řadu původních prací v českém i mezinárodním písemnictví a několik monografií.
Publikace v databázi Pubmed

5960

Primářka
Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.

pracuje v současné době jako primářka Ústavu imunologie UK2.LF a FN Motol. Ve své specializaci se zabývá hlavně poruchami imunity u dětí, výzkumné aktivity rozvíjí v oblasti primárních imunodeficiencí, autoimunit a alergií se zaměřením na dětský věk. Profesorka Šedivá studovala na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy. V rámci získání zdravotnických specializací složila atestační zkoušky z pediatrie v letech 1983 a 2004 a alergologie a klinické imunologie v roce 1987. Titul C.Sc. získala v roce 1992 na Karlově Univerzitě v Praze, stejně tak potom v letech 2000 a 2005 tituly docenta imunologie a profesora pediatrie. Profesorka Šedivá má taktéž mezinárodní zkušenosti z práce v USA v letech 1992 až 1995 ve výzkumu v oblasti imunologie a dále z pobytu v rámci Fulbrightova programu v roce 2001 taktéž v USA. V rámci FN Motol má dále funkci Náměstka pro vědu a výzkum a od roku 2002 je předsedkyní Vědecké rady této nemocnice.
Publikace v databázi Pubmed

5959

Školský zástupce přednostky
MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
5950

 
     
Sekretariát
Ilona Kyselová

se narodila v roce 1963 v Pelhřimově, absolvovala střední ekonomickou školu v Táboře a v roce 1983 nastoupila do kanceláře vedoucího konstrukce státního podniku Agrostroj, Pelhřimov. V roce 1989 se přestěhovala do Prahy a začala pracovat jako sekretářka tajemníka Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. V roce 1991 přestouila na 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, kde přijala místo sekretářky děkana, poté pracovala v sekretariátu prorektora pro vnější vztahy Univerzity Karlovy v Praze. Na Ústavu imunologie pracuje od roku 2006.

5961

 
Zuzana Trnková

 

5961

Ambulance dospělá
     
Vedoucí lékařka
MUDr. Marta Sobotková

se narodila v roce 1976 v Praze. Studia na 1. lékařské fakultě UK absolvovala v roce 2001 a téhož roku nastoupila na I. Interní kliniku Všeobecné fakultní nemocníce. V letech 2002-2004 pracovala na II. Interním oddělení Fakultní nemocnice na Bulovce. Po složení atestace I. stupně z vnitřního lékařství na konci roku 2004 nastoupila jako sekundární lékař na Ústav imunologie UK 2.LF a FN v Motole.

Publikace v databázi Pubmed

5983

lékař
MUDr. Michal Podrazil, PhD.

se narodil 29.4.1978, absolvoval UK 1. lékařskou fakultu a test ze společného interního lékařství. v letech 2003-2006 pracoval na Interní klinice UK 2. LF a FN Motol, od roku 2006 pracuje jako sekundární lékař v ambulanci Ústavu imunologie.

Publikace v databázi Pubmed

5983

lékař
MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.
5983

lékař
MUDr. Rudolf Horváth, Ph.D.

se narodil v roce 1979. V roce 2004 promoval na LF Univerzity Komenského v Bratislavě. V roce 2009 ukočil kombinovaný MD/PhD program a obhájil titul Ph.D. v oboru Imunologie na téma "Dendritic cells in health and disease". S účinností od 1.10.2009 je zařazen do funkce akademický pracovník ústavu. V roce 2010 atestoval v oboru klinická imunologie a alergologie a od roku 2011 je ve specializačním vzdělávání v oboru revmatologie. Ve své klinické praxi se věnuje zejména systémovým autoimunitním onemocněním.

 

5983

lékařka
MUDr. Eliška Kopelentová
5983

lékařka
MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D.

Zuzana Střížová působí jako ambulantní lékař na Ústavu imunologie 2.LF UK a FNM od roku 2016. Ve své klinické praxi se stará především o pacienty s poruchami imunity, ale také alergologií jako takovou. Za studií na 1.lékařské fakultě absolvovala zahraniční imunologické stáže na Utrecht University (Nizozemsko) a KU Leuven (Belgie). Mluví tedy vlámsky, holandsky, anglicky a německy. V rámci svého postgraduálního studia se zabývá především adoptivní buněčnou imunoterapií urologických malignit.

Publikace v databázi Pubmed

5983

lékař
Prof. MUDr. Radek Špíšek, PhD.

se narodil v roce 1975, v roce 1999 absolvoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. V letech 2000-2003 absolvoval postgraduální studium v oboru imunologie na téma: Využití dendritických buněk v imunoterapii nádorových onemocnění a získal titul Ph.D. V letech 2000-2004 pracoval jako sekundární lékař na Pediatrické klinice a Klinice dětské hematologie a onkologie, UK, 2.LF, FN Motol a v roce 2004 získal atestaci v pediatrii 1.stupně. V letech 2000-2002 pracoval v Institute de Biologie na Univerzitě v Nantes ve Francii a v letech 2005-2007 byl na postdoktorálním pobytu v laboratoři nádorové imunologie, Rockefeller University, New York. V roce 2009 atestoval v oboru alergologie a klinická imunologie. Na Ústavu imunologie se věnuje výzkumu v oblasti nádorové imunologie a protinádorové imunoterapie.
Publikace v databázi Pubmed

5963

 
MUDr. Eva Vernerová
5983
sestra
Martina Sainerová

se narodila 19.1.1972 v Praze a je absolventkou Střední zdravotnické školy. Na ústavu působí jako zdravotní sestra na ambulanci pro dospělé pacienty.

5983

sestra

Jitka Štrobová

5983

sestra
Alena Písařová
5983
Ambulance dětská
     
Vedoucí lékařka
MUDr. Radana Zachová

se narodila v roce 1962. Promovala v roce 1987 na Fakultě dětského lékařství University Karlovy v Praze. V letech 1987-1991 pracovala na Imunologickém pracovišti Institutu klinické a experimentální medicíny ( IKEM) v Praze. V letech 1991-1995 pracovala na 1. dětské klinice FN Motol v Praze. Atestaci v oboru dětské lékařství složila v roce 1993, specializační atestaci v oboru alergologie a klinická imunologie složila v roce 2002. V Ústavu imunologie UK 2. LF a FN v Motole pracuje od roku 1995. Věnuje práci v imunologické ambulanci pro děti.

Publikace v databázi Pubmed

3734

lékařka
MUDr. Helena Kubešová

1991 absolutorium  2.LF UK v Praze.

1994 atestace z pediatrie I. stupně.

1999 atestace z alergologie a klinické imunologie ( 1995-1998 školící místo na 2. dětské klinice FNM).

1991-1998 Nemocnice Mělník, sekundář dětského oddělení.

1996-2005 Nemocnice Mělník,  alergolog v nově otevřené alergologické ambulanci pro děti, od r. 1998 i pro dospělé.

2006-2012 FN Motol, alergolog v alergologické ambulanci dětské polikliniky.

od 2012 FN Motol, alergolog v dětské ambulanci Ústavu imunologie 2.LF UK a FNM.    

Publikace v databázi Pubmed

3730

lékařka
MUDr. Andrea Poloučková

absolvovala 1. lékařskou fakultu UK v Praze v roce 1996, v témže roce nastoupila na 2.dětskou kliniku FN Motol, v roce 1999 získala atestaci I. stupně v oboru Pediatrie, v roce 2008 Specializační atestaci v oboru Alergologie a klinická imunologie. V roce 2010 jako první lékařka v oboru v ČR složila Evropskou atestaci z alergologie a klinické imunologie organizovanou EAACI (Evropská akademie pro alergologii a klinickou imunologii). Na ústavu působí jako sekundární lékařka na ambulanci se zaměřením na dětské pacienty s imunodeficity a závažným atopickým ekzémem.

Publikace v databázi Pubmed

3735

lékařka
MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D.
3737

staniční sestra

Bc. Petra Lišková

3732

sestra

Bc. Dita Růčková

3732

sestra

Jiřina Svobodová

3732

Očkovací centrum
     
lékařka

MUDr. Veronika Janáčová

3808

lékařka
MUDr. Magdaléna Havlišová
3731
lékařka
MUDr. Jitka Škovránková

absolvovala Fakultu dětského lékařství UK v Praze, od roku 1994 je vedoucí lékařkou ambulance očkování. Oddělení očkování bylo začleněno do Ústavu imunologie v roce 2012.

 

3814

sestra

Hana Korešová

3735

sestra
Věra Hübnerová
3735
Rutinní laboratoř
     
Vedoucí laboratorního provozu
RNDr. Jan Lašťovička, CSc.

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor Obecná biologie, specializace experimentální imunologie. Doktorát v roce 1981, postgraduální studium absolvoval na Ústavu sér a očkovacích látek, odd. imunologie. Potom pracoval jako vedoucí imunologické laboratoře ve Výzkumném ústavu farmacie a biochemie. Na ÚI od jara 2006.

Publikace v databázi Pubmed

5997

Zástupce vedoucího laboratorního provozu
Mgr. Michal Rataj
5978

vedoucí laborantka
Mgr. Jarmila Grecová

se narodila v roce 1977 ve Vranově nad Topľou, vystudovala Střední odborné učiliště chemické s maturitou a v roce 1996 nastoupila na Ústav imunologie. V roce 2002 složila atestaci v oboru laboratorní metody v imunologii. V současnosti pracuje jako úseková laborantka zodpovědná za laboratoř speciálních metod.

3570

úseková laborantka
Mgr. Jana Šmerdová

5999

laborantka
Martina Navrátilová

5999

laborantka

Tereza Rusová

5975

laborantka
Bc. Aneta Pokorná

5996

laborantka
Martina Havlová

5975

laborantka
Lenka Nová

5985

laborantka

Veronika Kratochvíleová

5975

laborantka

Soňa Škarková

5985

Likvorová laboratoř
     
Odborný pracovník

RNDr. Jitka Hanzalová

6871

laborantka

Eva Dudková

6870

laborantka
Jana Nosilová
6870
Vědečtí a pedagogičtí pracovníci
     
vědecký pracovník
Doc.      RNDr. Daniel Smrž, Ph.D.

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v oboru chemie/biochemie. Osm let působil na Ústavu molekulární genetiky AV ČR, kde se věnoval studiu molekulárních mechanizmů aktivace žírných buněk. Následných pět let se na NIAD/NIH v Bethesdě v USA zabýval studiem neoplastické proliferace a aktivace žírných buněk. Od počátku roku 2013 působí na Ústavu imunologie, kde vede skupinu nádorové imunologie. V oboru imunologie je v současné době školitelem 3 Ph.D. studentů a 1 studenta v magisterském studijním programu. Pravidelně přednáší na 2. lékařské fakultě UK.

Researchgate

ORCID

Publikace v databázi Pubmed

5968

vědecký pracovník
Ing. Pavla Táborská, Ph.D.
5968

vědecký pracovník
MUDr. Dmitry Stakheev, Ph.D.
5968

vědecký pracovník
RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D.
5971

vědecký pracovník
Mgr. Irena Zentsová
5971

odborný pracovník
Ing. Petra Vrabcová

vystudovala Zemědělskou fakultu Jihočeské Univerzity V Českých Budějovicích v oboru Živočišné biotechnologie. Dva roky působila na katedře genetiky Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, kde se zabývala studiem a detekcí dědičných chorob. Od roku 2011 pracovala ve společnosti Sotio a.s., ve výrobě imunoterapeutické vakcíny proti prostatickému karcinomu. Od roku 2013 je zařazena do týmu výzkumné skupiny Ústavu imunologie.

Publikace v databázi Pubmed

5978

technická podpora

Ing. Iva Kotenová

5971

vědecký pracovník
Mgr. Jitka Smetanová

Vystudovala bakalářský obor Biochemie a magisterský obor Imunologie na Přírodovědecké fakultě UK. Během svého studia se v Biocevu zabývala výzkumem signální dráhy Hippo u leukemických buněk. Od roku 2018 pracuje na Ústavu imunologie, kde se věnuje výzkumu primárních imunodeficitů.

5978

vědecký pracovník
Doc. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.

 

vědecký pracovník
RNDr. Lenka Palová Jelínková, Ph.D.

 

vědecký pracovník
Mgr. Irena Adkins, Ph.D.

 

vědecký pracovník
Mgr. Luděk Sojka, Ph.D.

Luděk Sojka vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a postgraduální studium završil v roce 2011 získáním doktorského titulu PhD. Pracoval v Ústavu molekulární genetiky a v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd ČR, kde se věnoval studiu regulace transkripce a proteosyntézy. Později nastoupil do Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde se věnoval studiu nádorové imunologie a protinádorové léčby.

 

vědecký pracovník
Mgr. Iva Benešová
5971
vědecký pracovník
Mgr. Kateřina Kalkušová
5968
Sanitáři
     
 
Liliana Stiefelová

   
       
 
Veronika Měšťanová

 

   
 

Marek Trnka

   

 

Vytvořeno: 29. 5. 2019 / Upraveno: 21. 3. 2023 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.