Granty // Funding projects

Grant # Název grantu // Grant name Řešitel // Recipient Roky // Years
NU23-05-00097 ThymIA: Poruchy funkce thymu a jejich vliv na vrozenou a adaptivní imunitu hlavní řešitelka Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc., spoluřešitel MUDr. Adam Klocperk, Ph.D. 2023-2026
NU23-08-00071 Geneticky snížená exprese imunitního kontrolního bodu LAIR-1 u tumor specifických T buněk jako nová strategie k překonání rezistence pevných nádorů k adoptivní T buněčné imunoterapii hlavní řešitel Doc. RNDr. Daniel Smrž, Ph.D. 2023-2026
NU23J-08-00031 Kombinované možnosti léčby měkkotkáňových sarkomů za účelem překonání rezistence k imunoterapii. Hlavní řešitelka MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D. 2023-2026
AZV NU22-05-00402 Specifická imunitní odpověď po očkování proti virovým patogenům u imunokompromitovaných pacientů Prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D., spoluřešitel MUDr. Tomáš Milota, Ph.D. 2022-2025
NU22-03-00300 IL-37 jako nový silný molekulární nástroj pro zvýšení účinnosti ex vivo připravených dendritických buněk v imunoterapii urogenitálních karcinomů hlavní řešitel Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., spoluřešitel doc. RNDr. Daniel Smrž, Ph.D. 2022-2025
IPE Dysregulace imunity v patologických stavech RNDr. Daniel Smrž, Ph.D. 2022-2024
IP FNM Poruchy imunitního systému - imunodeficience a autoimunitní onemocnění Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. 2022-2023
START/MED/035 The effect of influenza vaccination on cellular immunity profile in patients with Common Variable Immune Deficiency Hlavní řešitel: Mgr. Jitka Smetanová, spoluřešitelé: CLIP, Fejtková, Skotnicová, Bakardjieva, Šeferna 2021-2023
JMF Innate immunity in patients with STAT1 GOF: unravelling the autoimmmune complications Mgr. Zuzana Paračková 2021-2022
AZV NU20-05-00038 Role mikrobiomu při vzniku atopické dermatitidy a potravinové alergie u kojenců a batolat RNDr. Zuzana Jirásková Zákostelská, Pg.D. , spoluřešitel MUDr. Andrea Poloučková 2020-2023
AZV NU20-05-00282 T-MAPs: High content mapping of surface molecules in normal and disturbed development T lymphocytes, a search for diagnostic and therapeutic targets Prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D., spoluřešitel MUDr. Adam Klocperk, Ph.D. 2020-2023
AZV NU20-05-00320 Neutrophils in juvenile idiopathic arthritis: biomarkers with potential to improve clinical treatment decisions and patient care Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. 2020-2023
AZV NV 18-05-00162 Modern approach to the field of primary immunodeficiencies: translating precise molecular and functional diagnosis to therapy Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. 2018-2021
GA UK 954218 Detekce vrozených poruch signalizační kaskády interleukin 12/interferon gama u českých pacientů s mykobakteriálními infekcemi. MUDr. Markéta Bloomfield 2018-2020
GA UK 364218 Izolace, charakterizace a expanze subpopulací lymfocytů infiltrujících nádory ledvin pro vývoj adoptivní bunečné imunoterapie. MUDr. Zuzana Střížová 2018-2020
GA UK 460218 Funkční dopad genetických poruch na intracelulární signalizaci u primárních imunodeficitů. Mgr. Zuzana Paračková 2017-2019
PRIMUS/MED/12 Příprava polyklonálních cytologických T - buněk pro adoptivní buněčnou imunoterapii nádorových onemocnění. RNDr. Daniel Smrž, PhD. 2017-2019
AZV 16-32838A Buňky vrozené imunity u diabetu mellitu 1. typu: Objasnění role dendritických buněk, monocytů a neutrofilů v patogenezi T1D Prof. MUDr. Anna Šedivá, DsC. 2016-2019
AZV 16-28135A Příprava polyklonálních nádorově specifických T-buněk pro adoptivní buněčnou imunoterapii karcinomu prostaty RNDr. Daniel Smrž, spoluřešitel prof. MUDr. Jiřina Bartůňková 2016-2019
GA UK 344216 Imunohistochemické stanovení exprese imunogenních molekul a analýza imunitního infiltrátu nádorové tkáně u karcinomu hlavy a krku Mgr. Kamila Hladíková 2016-2018
GA UK 435716 Mechanismy imunodysregulace u pacientů s běžným variabilním imunodeficitem MUDr. Tomáš Milota 2016-2018
GA UK 188215 Příprava modelu CD34+ - derivovaných dendritických buněk pro buněčnou imunoterapii karcinomu prostaty Ing. Pavla Táborská 2015-2017
GA UK 127315 Odraz poruchy funkce thymu na imunitní systém u pacientů se syndromem diGeorge MUDr. Adam Klocperk 2015-2017
GA UK 458216 Vývoj protokolu pro sledování imunitní odpovědi během imunoterapie založené na dendritických buňkách a pacientů s karcinomem plic Mgr. Ondřej Palata 2016-2017
GA UK 960214 Adoptivní transfer tumor specifických lymfocytů v léčbě pacientů s karcinomem prostaty Mgr. Kateřina Vávrová 2014-2016
GA UK 682214 Charakterizace imunogenní buněčné smrti indukované vysokým hydrostatickým tlakem Mgr. Iva Truxová 2014-2016
GA UK 132215 Možnosti terapeutického ovlivnění autoimunitní reakce tolerogenními dendritickými buňkami Mgr. Klára Dáňová 2015-2016

Fáze I/II klinické studie imunoterapie ovariálního karcinomu pomocí vakcinace dendritickými buňkami

NT 12402-5

doc. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.

2011

2015

     

 

Regulace imunity u syndromu DiGeorge.

NT 13287-4/2012

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.

2012

2015

     

 

Úloha vrozené imunity v rozvoji diabetu 1.typu

IGA NT11407-5

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.

2010

2014

     

 

Fáze I/II klinické studie imunoterapie karcinomu prostaty pomocí vakcinace dendritickými buňkami

IGA NT 11559-5

Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, Dr.Sc.

2010

2014

     

 

Role přirozené imunity v patogenezi diabetes mellitus I. typu.

GA ČR P302/10/1679

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.

2010

2014

     

 

Analýza subpopulací T lymfocytů v nádorové tkáni karcinomu ovária

GA UK 5734/2012

Mgr. Irena Vančurová

2012

2014

     

 

Význam protinádorové imunity pro klinický průběh karcinomu ovaria

GA UK 3654/2011

Mgr. Simona Partlová

2011

2013

     

 

Charakterizace antigenů asociovaných s karcinomem ovaria a jejich využití pro sledování imunitní odpovědi indukované vakcinací.

GA UK 0929/2010

Mgr. Hana Hromádková

2010

2012

     

 

Chronická onemocnění vznikající na podkladě nepřiměřené reaktivity imunitního systému.

MSM 0021620812 (111006)

prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc.

2005

2011

     

 

Funkční charakteristika cirkulujících antigen prezentujících buněk u pacientů s X-vázanou agamaglobulinémií

IGA NS 10489-3/2009

Doc. MUDr. Radek Špíšek, PhD.

2009

2011

     

 

Zdokonalení časné diagnózy, prevence a léčby těžkých vrozených vývojových vad a chorob geneticky podmíněných či s genetickou dispozicí v prenatální a postnatální fázi vývoje

MSM 00064203

doc. MUDr. M.Macek, CSc., hl.řešitel, prof.MUDr.A.Šedivá,CSc.,spoluřešitelka

2005

2011

     

 

Regulace imunologických mechanismů ve zdraví a nemoci: vývoj nových diagnostických a terapeutických postupů.

GAČR 310/08/H077

Doc. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc., řešitel, Prof. MUDr. Anna Šedivá, CSc., spoluřešitel

2008

2011

     

 

Interakce buněk imunitního systému s kolorektálním karcinomem

GA UK 9939/2009

MUDr. Petr Kocián

2009

2011

     

 

Vliv agonistů Toll-like receptorů na imunogenicitu nádorových buněk chronické B-lymfocytární leukémie

GA ČR 310/08/P353

Mgr. Daniela Rožková, Ph.D.

2008

2010

     

 

Imunogenicita nádorových buněk po působení chemotarapie: Role exprese proteinů teplotního šoku na aktivaci protinádorové imunitní odpovědi.

GA UK 8976/2008

Mgr. Jitka Fučíková

2008

2010

     

 

Příprava vakcín založených na dendritických buňkách pro protinádorovou imunoterapii karcinomu ovaria

310/08/0838

MUDr. Radek Špíšek, PhD.

2008

2010

     

 

Vliv thymického stromálního lymfopoetinu na subpopulace dendritických buněk.

GAUK 9457/2009

Mgr. Jana Kopecká

2009

2010

     

 

Cystická fibróza. Interakce CF prostředí s infekcí.

IGA 8458-5 (5121)

doc. MUDr. A.Šedivá, CSc.

2005

2009

     

 

Role povrchových molekul dendritických buněk v indukci T regulačních lymfocytů

GAUK 7588/2007

PharmDr. Klára Sochorová

2007

2009

     

 

Studium interakce dendritických buněk a lymfocytů pacientů se solidními nádory reprodukčního a vylučovacího traktu

GAUK 7753/2007 (200074)

MUDr. Ivo Minárik

2007

2009

     

 

Rozdíly v procesu prezentace nádorových antigenů u subpopulací dendritických buněk

GAUK 2082/2007

Mgr. Vít Budinský

2007

2009

     

 

Role dendritických buněk v průběhu alergické reakce: interakce DC s alergeny a rozvoj alergických pochodů.

GA UK 7804/2007

MUDr. Jana Kayserová

2007

2009

     

 

Charakteristika B lymfocytárních subpopulací u pacientů s běžným variabilním imunodeficitem.

IGA NR 9198-3 (5177)

Mgr. M. Vlková, FN U sv. Anny, Brno; prof. MUDr. A. Šedivá, CSc., spoluřešitel

2007

2009

     

 

Mnohobarevná cytometrie a regulace aberantní exprese z pohledu leukemické minimální reziduální nemoci

IGA 8269-3 (210096)

doc. MUDr. O.Hrušák, PhD.

2005

2007

     

 

ALLOSTEM, The Development of Immunotherapeutic Strategies to Treat Haematological and Neoplastic deiseases on the Basis of Optimised Allogeneic Stem Cell Transplantation

FP6 (270015)

prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc.

2004

2007

     

 

Regulační mechanismy imunity a jejich využití pro nové preventivní a léčebné postupy

GA ČR 310/03/4/1417 (922113)

doc. MUDr. A.Šedivá, CSc.

2003

2007

     

 

Charakteristické rysy imunitní odpovědi na pšeničné bílkoviny u alergiků a celiaků.

310/05/2245

doc. RNDr. Ludmila Tučková, DrSc.,hl.řešitelka, prof.MUDr.A.Šedivá,CSc.,spoluřešitelka

2005

2007

     

 

Imunita u pacientů se syndromem di George-projekt II.: korelace genotypu a fenotypu

IGA 7410-3 (210059)

doc. MUDr. A.Šedivá, CSc.

2004

2006

     

 

Vliv vysokodávkované glukokortikoterapie na charakteristiky dendritických buněk pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií

GA UK 73/2004/C (200034)

Mgr. D.Rožková

2004

2006

A

   

 

Výskyt a signální zapojení CD66c v prekurzorech B lymfocytární řady

GA UK 65/2004/C (200031)

MUDr. T.Kalina

2004

2006

A

   

 

Nové diagnostické a prognostické znaky dětské akutní lymfoblastické leukémie

GA UK 80/2004/C(20036)

Mgr. M.Vášková

2004

2006

A

   

 

Rekonstrukce dendritických buněk po myeloblastivní alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk

GA UK 52/2005 (200044)

MUDr. R.Horváth

2005

2006

A

   

 

Vliv interakce nádorovou buňkou na charakteristiky dendritických buněk u pacientů s karcinomem prostaty

GA UK 54/2005 (200046)

MUDr. I.Minárik

2005

2006

B

   

 

ELISPOT, účinný nástroj měření protinádorové odpovědi lymfocytů

GA UK 51/2005 (200043)

Mgr. Z.Tobiasová

2005

2006

A

   

 

Dynamika minimální reziduální nemoci a nemaligních imunofenotypových subpopulací v kostní dřeni u dětské akutní lymfoblastické leukémie

GA UK 43/2005 (200038)

MUDr. E.Mejstříková

2005

2006

B

   

 

Vliv mutace btk na signalizaci přes TOLL-like receptory u myeloidních dendritických buněk

GA UK 62/2005 (200051)

Mgr. K.Sochorová

2005

2006

A

   

 

Imunitní systém u dětí s CF III.-faktory modifikující průběh onemocnění.

IGA 7486-3 (5093)

doc. MUDr. A.Šedivá, CSc.

2003

2005

     

 

Příprava individuálních nádorových vakcín na bázi dendritických buněk

IGA 7537-3 (210055)

prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc.

2003

2005

     

 

Nenáhodné aberantní změny u dětských akutních leukémií. Cytometrická a molekulárně genetická studie.

IGA 7430-3 (210069)

doc. MUDr. O. Hrušák, PhD.

2003

2005

     

 

Evropská iniciativa pro primární imunodeficity.

EU EURO-PID+NAS QLRT-21001-02742 (270010)

doc. MUDr. A.Šedivá, CSc.

2003

2005

     

 

Podpora oboru Zdravotnický laborant

223112 (1601)

prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc.

2005

2005

     

 

Aplikace poznatků zákadního výzkumu v oblasti autoilmunitních a alergických chorob, imunodeficitů, nádorové a transplantační imunologie do klinické praxe.

J13/98 (111300001)

prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc.

1999

2004

     

 

FOCIS CENTER

260701

prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc.

2003

2004

     

 

Koordinace spolupráce mezi preklinickými a klinickými obory

Interní grant FN 9713

Anna Skalická

2003

2004

A

   

 

DC u cystické fibrózy

Interní grant FN 9717

MUDr. R.Špíšek

2003

2004

A

 

1.cena: Nejlepší grant FN Motol

 

Regulace a význam molekuly CD66c pro maligní lymfoblasty

GA UK 44/2001 (230018)

MUDr. T.Kalina / Mgr. M.Vášková

2001

2003

C

   

 

Hlava 22-CATCH: imunitní funkce u pacientů s mikrodelecí 22.11.2q a vývoj imunity u dětí se syndromem diGeorge

IGA 6247-3 (210022)

doc. MUDr. A.Šedivá, CSc.

2000

2002

B

   

 

Nové rizikové faktory dětské akutní lymfoblastické leukémie na úrovni DNA, RNA a proteinové exprese

IGA 6406-3 (210053)

doc. MUDr. O.Hrušák, PhD.

2000

2002

A

   

 

Expozice křemíku a ANCA-asociované vaskulitidy

IGA 6308-3

prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc.

2000

2002

A

   

 

Imunitní systém u dětí s CF II.

IGA 5865 (5050)

doc. MUDr. A.Šedivá, CSc.

2000

2002

A

   

 

Přehled laboratorních vyšetření a způsobů odběru vzorků

Interní grant FN 9611

Anna Skalická

2002

2002

A

   

 

Produkce dendritických buněk in vitro, jejich kapacita pro prezentaci antigenů a potenciální užití pro imunoterapii minimální reziduální nemoci u dětských leukémií

IGA 5669-3

RNDr. D.Pospíšilová

1999

2001

A

   

 

Liga proti rakovině

9565

doc. MUDr. O.Hrušák, PhD.

2000

2001

     

 

Protilátkiy proti cytoplasmě neutrofilů (ANCA) v dětském věku, jejich diagnostický a patogenetický význam

IGA 4553-3

prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc.

1998

2000

     

 

Abnormální aktivace transformačnílho růstového faktoru-beta1 ve sklerodermické tkáni: sólo pro gransglutaminázu

IGA 4536-3

MUDr. R.Klubal

1998

2000

B

   

 

Úloha adhezivních interakcí v imunitním systému. Studie na experimentálním zvířecím modelu myši s funkčně poškozenými selektinovými ligandy.

GA UK 177/98

prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc.

1998

2000

B

   

 

IgE-FceRI-indukovaná signální transdukce: porovnání Langerhansových buněk pacientů s atopickým ekzémem, astmatiků a zdravých neatopiků

GA UK 176/98

MUDr. R.Klubal

1998

2000

B

   

 

Komplexní výuka klinické imunologie na 2.LF UK v Praze

1400/S3

MUDr. R.Klubal

2000

2000

splněno

   

 

Imunodeficience.

D185

doc. MUDr. A.Šedivá, CSc.

2000

2000

     

 

Imunitní systém u dětí s cystickou fibrózou

IGA 3933-3 (5016)

doc. MUDr. A.Šedivá, CSc.

1997

1999

A

   

 

Využití průtokové cytometrie pro detekci minimální reziduální nemoci u dětí s akutní leukémií

IGA 3920-3

doc. MUDr. O.Hrušák, PhD.

1997

1999

A

   

 

Henoch-Schönleinova purpura: průkaz vazebných míst pro aberantně glykosylovaný IgA v ledvinách

GA UK 77/97

doc. MUDr. A.Šedivá, CSc.

1997

1998

B

   

 

Systémové vaskulitidy a patogenetický význam protilátek proti cytoplasmě neutrofilů

IGA 3160-3 (9549)

prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc.

1995

1997

A

   

 

Komplexní výuka klinické imunologie

FRVŠ 1375

prof. MUDr. J.Bartůňková, DrSc.

1997

1997

splněno

Vytvořeno: 23. 5. 2019 / Upraveno: 3. 8. 2023 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.